965 51 42 61 - Plaça de l'Església, 1, 03827 Benillup, Alicante benillup@benillup.es

Protecció de dades

La visita als portals institucionals de l’Ajuntament de Benillup s’efectua en forma anònima.

Només per a poder accedir a algun dels serveis del web que disposen de gestió o tràmit específic els usuaris hauran de subministrar les dades personals imprescindibles per a la prestació del servei sol·licitat.

Aquestes dades s’incorporaran als corresponents fitxers de l’Ajuntament de Benillup i seran tractats de conformitat amb la regulació establerta per la Llei Orgànica 15 / 1.999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, i altres disposicions d’aplicació.

Les dades demanades únicament seran objecte de cessió, si és el cas, previ consentiment de l’interessat o d’acord amb el que preveu l’esmentada Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal.

Les persones les dades personals consten en un fitxer de l’Ajuntament de Benillup podran exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, en la forma que preveu la Llei, davant l’òrgan responsable del fitxer.

Pin It on Pinterest

Share This