965 51 42 61 - Plaça de l'Església, 1, 03827 Benillup, Alicante benillup@benillup.es

La notificació de l’acord de cessió dels drets de cobrament, endós, es realitzarà mitjançant una d’aquestes dues formules:

1.- Presentació del document (acord de cessió) en el registre general, indicant dades del crèdit a endossar, compte bancari a què transferir el deute i acceptació expressa del endossatari.

2.- Mitjançant inserció de l’acord al dors de la factura “original” (mai en les còpies) segons el model que figura en l’Annex mostrat més avall.

La diligència de presa de raó de l’endós de ser precisa, es retirarà per l’interessat o persona autoritzada en les dependències de la intervenció, o bé si ho sol·licita, es remetrà per correu a l’adreça que indiqui.

ANNEX

• A l’anvers de la factura: S’indicarà amb tinta especial que ressalti, que la mateixa està endossada.

• Al revers de la factura: S’inserirà l’acord de cessió amb el contingut del següent fitxer adjunt:

Enllaços

Pin It on Pinterest

Share This