Urbanisme

Pla de Participació Pública

Pla General d'Ordenació Urbana de Benillup
En els següents enllaços es troba la informació i les enquestes (annex I i II) sobre el procés de participació pública del Pla General d’Ordenació Urbana del municipi de Benillup.

Enllaços

Projecte Bàsic de Línia Aèria de Baixa Tensió
Per decret d’Ajuntament-Presidència de 3 de febrer de 2012, se sotmet al tràmit d’informació pública el PLA DE PARTICIPACIÓ PÚBLICA DE L’ESTUDI D’INTEGRACIÓ PAISATGÍSTICA ADJUNT AL PROJECTE BÀSIC DE LÍNIA AÈRIA DE BAIXA TENSIÓ, situada en polígon 2, parcel·la 128, de l’ municipi de Benillup, presentat per D. Jesús M. Lara Jornet, amb la finalitat que pugui ser conegut el contingut d’aquest Pla, per corporacions, associacions o particulars, per termini de 20 dies a comptar de l’endemà de la publicació del present anunci en el Butlletí Oficial de la Província d’Alacant que és el 14 de febrer de 2012. Durant el citat període, es podrà consultar aquest estudi, també a la pàgina web municipal; www.benillup.es i presentar les al·legacions i suggeriments que estimen oportuns, la consulta del document podrà realitzar a les oficines municipals i al web de l’Ajuntament.

Tot això, de conformitat amb el que disposa el Decret 120/2006, de 11 d’agost, del Consell, pel qual s’aprova el Reglament de Paisatge de la Comunitat Valenciana.

Enllaços