Per decret d’Ajuntament-Presidència de 3 de febrer de 2012, se sotmet al tràmit d’informació pública el PLA DE PARTICIPACIÓ PÚBLICA DE L’ESTUDI D’INTEGRACIÓ PAISATGÍSTICA ADJUNT AL PROJECTE BÀSIC DE LÍNIA AÈRIA DE BAIXA TENSIÓ, situada en polígon 2, parcel·la 128, de l’ municipi de Benillup amb la finalitat que pugui ser conegut el contingut d’aquest Pla, per corporacions, associacions o particulars, per termini de 20 dies a comptar de l’endemà de la publicació del present anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Alacant, que és el dia 14 de febrer de 2012. Durant el citat període, es podrà consultar aquest estudi, a les oficines municipals, a la pàgina Web de l’Ajuntament, en l’apartat de l’Ajuntament en Urbanisme.

Així mateix es podrà emplenar l’enquesta.
Enllaços