Endoso

La notificació de l’acord de cessió dels drets de cobrament, endós, es realitzarà mitjançant una d’aquestes dues formules:

1.- Presentació del document (acord de cessió) en el registre general, indicant dades del crèdit a endossar, compte bancari a què transferir el deute i acceptació expressa del endossatari.

2.- Mitjançant inserció de l’acord al dors de la factura “original” (mai en les còpies) segons el model que figura en l’Annex mostrat més avall.

La diligència de presa de raó de l’endós de ser precisa, es retirarà per l’interessat o persona autoritzada en les dependències de la intervenció, o bé si ho sol·licita, es remetrà per correu a l’adreça que indiqui.

ANNEX

• A l’anvers de la factura: S’indicarà amb tinta especial que ressalti, que la mateixa està endossada.

• Al revers de la factura: S’inserirà l’acord de cessió amb el contingut del següent fitxer adjunt:

Enllaços

Pla de Participació Pública Pla General d’Ordenació Urbana

Es presenta el PLA DE PARTICIPACIÓ PÚBLICA DEL PLA GENERAL D’ORDENACIÓ URBANA, promogut per l’Ajuntament de Benillup amb la finalitat que pugui ser conegut el contingut d’aquest Pla, per corporacions, associacions o particulars.

El document del Pla de Participació Pública estarà disponible, durant el desenvolupament de les fases en ell previstes, a la seu de l’Ajuntament en el seu horari habitual d’atenció al públic de dimarts de 17 a 20 hores i divendres de 9 a 14 hores i en aquesta Web en l’apartat de l’Ajuntament en Urbanisme.

Enllaços: